Class 1. Week 1:  https://vimeo.com/536736445

Class 2. Week 2:  https://vimeo.com/539993168

Class 3. Week 3 gastrulation and heart: Class 3: https://vimeo.com/542591221

Class 4: folding with focus on gut and notacord https://vimeo.com/545421799

Class 5: folding with a focus on neural tube and 3 tubes https://vimeo.com/548606473

Class 6 limb buds mesoderm bones https://vimeo.com/552808711

Class 7 Kidneys bladder https://vimeo.com/555652406

Class 8 Ectodermal ring https://vimeo.com/558012819

Class 9 face pharangeal arches https://vimeo.com/562184410

Class 10 Heart looping https://vimeo.com/videos.com,563650169

Class 11: Rotation of gut tube: https://vimeo.com/660831108

Class 12: Differentiation of reproductive organs https://vimeo.com/569475125